Menu

לקבלת הצעת מחיר

כתבו לנו בוואטסאפ

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо:община: омэйн

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: община: омэйн

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: община: омэйн

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: община: омейн

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: община: омейн

Ойсэ шолойм в десять дней раскаяния: hашолойм бимроймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн:община: омейн

סגירת תפריט